Close

จ่อขยายผล”โมเดลแหลมผักเบี้ย”ฟื้นฟูป่าชายเลนชายฝั่งทะเล

กรมชลฯสนองแนวพระราชดำริ ฟื้นฟูป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย 200 ไร่ สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม เป็นโมเดลขยายผลชายฝั่งทะเลไทย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประธาน เปิดเผยว่า การขยายผลโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  โดยร่วมมือกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงาน กปร.

จัดทำโครงการแบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน จากสภาพพื้นที่จริงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ แบ่งเป็น 4 โครงการย่อยได้แก่ การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ,การกำจัดขยะชุมชนโดยวิธีฝังกลบด้วยดินอย่างถูกสุขาภิบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ,การนำผลพลอยได้จากการกำจัดขยะมาใช้ประโยชน์ และการนำน้ำที่ได้รับการบำบัดดีแล้วไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าได้ทำการสำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการฯ โดยตระหนักถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ใช้พื้นที่เสื่อมโทรมของแหลมผักเบี้ยประมาณ 200 ไร่ สำหรับสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทำการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้มีการก่อสร้างบ่อรวมน้ำเสียความจุ 10,000ลูกบาศก์เมตร พร้อมสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำเสียระยะทางยาว 18 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำได้สูงสุดวันละ 10,000ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันส่งน้ำวันละ 5,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับบ่อบัดน้ำเสีย (Lagoon Treatment)สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 10,000ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบอื่นๆ เพื่อทำการทดลองศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของระบบตามที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการ โดยวิศวกรจากกรมชลประทานร่วมพิจารณาออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง พร้อมกับการเก็บข้อมูลผลการศึกษาจากระบบต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบบำบัดต่างๆ และดำเนินการก่อสร้างงานในโครงการฯ เพิ่มเติมด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews